09-15, tr | ISM Inovatorių Bazė

Border crisis / Krizė pasienyje. #DiscoveryDiscussions #PažinimoPokalbiai

Moderated panel discussion (in Lithuanian), in-person & online with experts, having "boots-on-the-ground" - learn, understand and discuss sustainable solutions for causes, not just consequences Moderuojama diskusija gyvai & online su ekspertais, tiesiogiai asmeniškai dalyvaujančiais krizės sprendime
Registration is Closed
Border crisis / Krizė pasienyje. #DiscoveryDiscussions #PažinimoPokalbiai

Time & Location

09-15 19:00 – 21:00; GMT+3
ISM Inovatorių Bazė, Arklių g. 18, Vilnius 01305, Lithuania

About The Event

Please scroll for ENGLISH

----------

2021 rugsėjo 15d. 19:00, trečiadienį, kviečiame į Lituanica International Rotary klubo moderuojamą diskusiją su ekspertais, betarpiškai asmeniškai dalyvaujančiais pasienio krizės sprendime. Kalbėdamiesi sieksime pažinti ir suprasti, kaip iš tikrųjų reikėtų įvardinti reiškinį, vykstantį prie mūsų ir, tuo pačiu, Europos Sąjungos sienų, kokie tvarūs sprendimai galėtų spręsti gilumines krizes priežastis, kokia skubi pagalba reikalinga skubiam pasekmių suvaldymui. 

Savo patirtimi ir įžvalgomis dalinis:

- Vidmantas Balkūnas, nepriklausomas fotožurnalistas, parengęs visą eilę tiriamosios žurnalistikos reportažų šioje srityje, šiuo metu vienintelis turintis leidimą dirbti pasienio zonoje, ir pasidalinsiantis su mumis ne tik įspūdžiais ir įžvalgomis, bet ir vaizdais (https://www.facebook.com/vidmantas.balkunas)

- Eskedar Tilahun, verslininkė ir visuomenininkė, Lietuvos Respublikos pilietė, atvykusi kažkada su kūdikiu ant ranku kaip perkelta pabėgelė (https://www.facebook.com/hanalit)

- Kristina Meidė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijos vadovė su didele korporatyvinio valdymo patirtimi, koordinuojanti humanitarinės krizės pasekmių švelninimą pasienyje (https://www.facebook.com/redcross.lt; https://www.facebook.com/kristina.meide)

- Laurynas Kasčiūnas, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, betarpiškai dalyvaujantis krizės sprendime teisėkūros ir šalies saugumo aspektais (https://www.facebook.com/laurynas.kasciunas)

Diskusiją moderuos Lituanica International Rotary klubo bendraįkūrėja ir Lietuvos Rotary 2020-2021 Valdytoja Viktorija Trimbel.

Norime suprasti problemą iš įvairių pusių ir požiūrio taškų, išgrynindami sąvokas ir situacijos apibrėžimą, nes tik tada atsiranda efektyvūs ir tvarūs sprendimai. Numatome aptarti šiuos ir kitus krizės aspektus:

(1) kaip traktuoti, kas atvyksta - pabėgeliai, prekybos žmonėmis aukos, kriminalinį nusikaltimą (neteisėtas sienos kirtimas, dokumentų sunaikinimas) darantys žmonės, hibridinio karo savanoriai ar opurtunistai, piktnaudžiaujantys teise ir EU socialinės paramos sistema; 

(2) ar/kaip skiriasi ir kodėl Lietuvos visuomenės požiūris į migrantus - baltarusiai, afganai, irakiečiai ir kiti;

(3) šalia bendražmogiškų vertybių ir elementarių žmogaus teisių užtikrinimo, kuo skiriasi ir kuo reikėtų remtis - yra skirtingą statusą reguliuojančios skirtingos tarptautinės konvencijos bei Lietuvos teisės aktai; 

(4) kokios kitos neteisėtų sienos kirtimo rizikos, apart humanitarinės krizės, kokie svarbūs sprendimai turėtų/yra būti daromi tokių situacijų prevencijai ateityje - nuo fizinės sienos statybos, realaus kontrobandos stabdymo, iki teisės aktų ir socialinės paramos peržiūros; 

(5) kokia NVO pagalba geriausiai padėtų, neskatinanti krizės gilėjimo - nuo šiltų antklodžių iki integracijos tiems, kurie gavo legalų leidimą pasilikti.

Kviečiame registruotis iš anksto ir dalyvauti. Renginys vyks gyvai, lietuvių kalba, ISM Inovacijų Bazėje Vilniuje ir bus transliuojamas tiesiogiai online per Zoom. Būtina registruotis iš anksto ir laikytis pandemijos reguliavimo taisyklių. Užsiregistravę gaus prisijungimo instrukcijas ir/ar detalias atvykimo nuorodas.

REGISTRACIJAI - > spauskite mėlyną mygtuką "Register now" ir užpildykite informaciją.

---------------------

Summary in English

---------------------

On September 15, 2021 at 7PM we invite you to a discussion moderated by the Lituanica International Rotary Club with experts directly involved in the resolution of the border crisis. We will seek to learn and understand how the events, taking place at our borders of the European Union should really be identified, what sustainable solutions could address the root causes of the crises, what urgent help is needed to manage the consequences quickly.

Our speakers have "boots-on-the-ground" experience, professional expertise and personal insights: 

- Vidmantas Balkūnas, an independent photojournalist, who has prepared a number of reports on investigative journalism in this field and will share with us not only impressions and insights, but also images (https://www.facebook.com/vidmantas.balkunas)

- Eskedar Tilahun, an entrepreneur and humanitarian, a citizen of the Republic of Lithuania, who once arrived with a baby on her arms as a displaced refugee (https://www.facebook.com/hanalit)

- Kristina Meidė, CEO of the Lithuanian Red Cross with extensive experience in corporate management, coordinating the mitigation of the consequences of the humanitarian crisis at the border (https://www.facebook.com/redcross.lt; https://www.facebook.com/kristina.meide)

- Laurynas Kasčiūnas, Chairman of the National Security and Defense Committee of the Seimas of the Republic of Lithuania, directly participating in the resolution of the crisis, focusing on aspects of legislation and national security (https://www.facebook.com/laurynas.kasciunas)

The discussion will be moderated by Viktorija Trimbel, co-founder of Lituanica International Rotary Club and Governor 2020-2021 of Rotary International D1462 Lithuania.

We want to understand the problem from different angles and points of view, refining the concepts and the definition of the situation, because only then will effective and sustainable solutions emerge. We plan to discuss the following and other aspects of the crisis:

(1) how to treat arrivals - refugees, victims of trafficking, people committing a criminal offense (illegal border crossing, destruction of documents), hybrid war volunteers or opportunists, abusing the law and the EU social assistance system;

(2) whether / how the attitude of Lithuanian society towards migrants differs, if any, and why - Belarusians, Afghans, Iraqis and others;

(3) in addition to the guarantee of common human values ​​and basic human rights, what is the difference and what should be done, based on the international conventions regulating different displacement status and the legal acts of Lithuania;

(4) what other risks of illegal border crossings, apart from the humanitarian crisis, what important decisions should be made to prevent such situations in the future, from the construction of the physical border, the effective cessation of smuggling, to the review of legislation and social welfare programs;

(5) what help from NGOs would be best to resolve but not deepen the crisis, from warm blankets to integration for those, who have been legally allowed to stay.

We invite you to register in advance and participate. The event will take place live, in Lithuanian language, in the hall of the ISM Innovation Base in Vilnius and will be broadcast live online. It is necessary to register in advance and follow the rules of pandemic regulation. After registration, you will receive login instructions and / or detailed arrival instructions.

REGISTER -> click the blue "Register now" button and fill in the information.

Registration is Closed

Share This Event